Aanleveren

Benodigde stukken voor het invullen van de aangifte 2023


Gegevens over uw inkomsten in 2023

 • De jaaropgaven van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie van u en uw eventuele partner;
 • Gegevens over andere bronnen van inkomsten zoals alimentatie of bijverdiensten.

Gegevens over uw eigen woning in 2023

 • De opgaven van de waarde van uw woning, de zogenaamde WOZ Waarde;
 • De jaaropgave(n) van de betaalde hypotheekrente; Bij wijziging van de hypotheek in 2023 de gegevens hiervan zoals de notarisafrekening; Bij aan- en verkoop in 2023 beide notarisafrekeningen;
 • Gegevens van aan uw hypotheek gekoppelde producten zoals polissen en/of beleggingsrekeningen;
 • Opgave van het niet aftrekbare gedeelte van de hypotheek (voor zover reeds bekend);
 • Jaaropgave(n) van niet hypothecaire leningen die wel zijn gebruikt voor de woning.

Gegevens over uw vermogen begin 2023 (indien hoger dan € 50.000,- per persoon)

 • Saldi van alle spaar/beleggings/betalingsrekeningen per 1 jan 2023.
 • Waardeopgaven van eventuele spaarpolissen;
 • Opgave van overige vermogensbestanddelen (bijv. tweede woning);
 • Opgave van overige schulden (doorlopende kredieten, persoonlijke leningen enz.).

Overige aftrekposten indien van toepassing

 • Opgave van betaalde advieskosten;
 • Opgave van betaalde alimentatie, naam, adres en woonplaats gegevens van degene waarvoor alimentatie wordt betaald alsmede de relatie tot diegene;
 • Opgave van betaalde lijfrentepremies en de meest recente opgave factor A van uw pensioenfonds en/of het laatste UPO (Uniforme Pensioen Overzicht);
 • Stukken c.q. opgaven van kosten waarvoor aftrek onder voorwaarden mogelijk is zoals, medische kosten, giften enz.

Graag de voorletters en geboorte data van de thuiswonende kinderen.
Dit in verband met eventuele kortingen. Indien u hierop recht heeft, ontvangen wij graag ook de “verklaring ouderschapsverlofkorting” die uw werkgever heeft afgegeven.